Anotace tematických sekcí
 

Normy jazyka a komunikace

Martin Beneš

Tematická sekce Normy jazyka a komunikace je věnována otázkám, které se v českém prostředí tradičně řešily v rámci „(teorie) jazykové kultury“. Vítáme teoreticky (úvahově), empiricky i experimentálně pojaté příspěvky zabývající se v širokém slova smyslu (a) fenoménem jazykové správnosti: otázkou její ne/existence, jejími příčinami či zdroji, možností, příp. způsoby objektivního zjišťování toho, co je v jazyce a jeho užívání „správné“ (situačně vhodné, adekvátní, spisovné, standardní atp.), či postoji uživatelů k jazyku a jeho užívání; a (b) fenoménem normativity jazyka a v jazyce: jazykovou normou / jazykovými normami, ne/noremností jednotlivých jazykových prostředků, vztahem normy/norem ke kodifikaci a k úzu a také normativními aspekty distribuce jazykových prostředků vzhledem k jednotlivým komunikačním situacím.
 
Čas na přednesení příspěvku v této sekci bude 20 min. + 10 min. diskuse.
 
Gramatika a gramatičnost

Kamila Smejkalová

V tematické sekci Gramatika a gramatičnost uvítáme příspěvky týkající se různých přístupů ke zkoumání jednotlivých oblastí gramatiky (od fonologie po syntax) a různých pohledů na gramatičnost jazyka a na její kritéria ze synchronního i diachronního pohledu. Přihlášené příspěvky mohou být založené na českém jazykovém materiálu, ale i zaměřené obecnělingvisticky. Vítány jsou jednak empiricky pojaté příspěvky, prezentující výsledky korpusových a experimentálních výzkumů, jednak příspěvky teoreticko-metodologické, které na konkrétních jazykových datech prezentují různé přístupy a metody výzkumu.
 
Čas na přednesení příspěvku v této sekci bude 20 min. + 10 min. diskuse.
 
Dynamika slovní zásoby češtiny v synchronním a diachronním pohledu

Veronika Štěpánová

V sekci Dynamika slovní zásoby češtiny v synchronním a diachronním pohledu by měly zaznít referáty, které na současném i historickém materiálu, včetně lexikálních jednotek nářečních a propriálních, z různých úhlů pohledu a v různé míře obecnosti postihnou vlastnosti, vývojové tendence i jazykověkulturní aspekty lexikální roviny českého jazyka. Očekáváme příspěvky, které se zaměří na témata z okruhů, jako je např. původ, vznik a zánik slov a jejich formální i významové proměny v průběhu historického vývoje; způsoby obohacování slovní zásoby, zdroje a postupy při přejímání prvků slovní zásoby a míra jejich adaptace; variabilita a konkurence lexikálních jednotek i slovotvorných prostředků a jejich pohyb na ose centrum – periferie; neutrálnost a příznakovost slov i slovotvorných prostředků; problematika polysémie, synonymie, homonymie a frazeologie; způsoby popisu a výkladu různých typů a skupin slov a další otázky lexikografie synchronní (deskriptivní i normativní), diachronní (včetně etymologické), nářeční a onomastické. Před syntézami již publikovaných starších prací nebo shrnujícími pojednáními dostanou přednost nová, respektive dosud málo zpracovaná témata.
 
Čas na přednesení příspěvku v této sekci bude 20 min. + 10 min. diskuse.
 
Jazyk v interakci

Ondřej Dufek

Sekce Jazyk v interakci se zaměří na popis a rozbor verbální komunikace v její dynamice, na zkoumání procesuální stránky jazyka a na studium sociální relevance předávání a sdílení významů. Zvláštní důraz by měl být kladen na aktuální přístupy k výzkumu jazykové interakce, na budování a využívání moderních datových zdrojů a na inovativní metody při uchopování rozmanitosti každodenního vzájemného řečového působení. Jsme přesvědčeni, že výzkum užívání jazyka se nemusí a nemá spokojovat s pouhým – byť i zajímavým – hromaděním případových studií, nýbrž že je potřebné pokoušet se v nekonečné variabilitě reálných komunikačních výměn hledat vzorce, pravidelnosti a obecnější interakční normy.
Vítáme příspěvky vycházející ze zázemí analýzy konverzace, dialogu, diskurzu a oblastí úzce souvisejících – obecně vzato takové příspěvky, které si kladou za cíl přispět k hlubšímu poznání podstaty fungování jazykové komunikace coby sociálního jednání, jazykové komunikace mezi vzájemně se ovlivňujícími aktéry. Poznání, jak skutečně používáme naši řeč.
 
Čas na přednesení příspěvku v této sekci bude 20 min. + 10 min. diskuse.
 
Drobnosti

Hana Prokšová

Sekce věnovaná drobnostem odkazuje k rubrice téhož názvu, která má nezastupitelné místo na závěrečných stranách každého čísla časopisu Naše řeč. V sekci vítáme příspěvky věnované konkrétním jazykovým jevům ze všech rovin češtiny, tedy např. hláskovým zvláštnostem, slovotvornému procesu, přejatým slovům, neologismům, zajímavým morfologickým a syntaktickým jevům a jejich vývoji, sémantickým otázkám a posunům významu, frazeologii, stylovým diferencím či pragmatice. Příspěvky by se měly zabývat jednotlivými jevy, tyto jevy by však měly být zpracovány uceleně a usouvztažněny s celým jazykovým systémem, samozřejmostí je využití odborné literatury či dat z jazykových korpusů. Přihlásit se mohou jak lingvisté, kteří by rádi představili své postřehy ve formátu „drobného“ příspěvku, který není pro konferenční setkání úplně typický, tak lingvisté začínající včetně studentů filologicky zaměřených oborů.
 
Čas na přednesení příspěvku v této sekci bude 10 min. + 10 min. diskuse.